Vedtægter - FEJ Aalborg

NAVN OG TILHØRSSTED

§ 1. Foreningens navn er: ”Foreningen af Erhvervsjurister og Jurister i Aalborg” (FEJ-Aalborg). Foreningen er hjemmehørende i Aalborg.

 
FORMÅL

§ 2. Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for erhvervsjura-/jurauddannelserne i almenhed ved bl.a. at etablere kontakt til erhvervslivet, at forestå erfaringsudveksling mellem medlemmer, at holde kontakt til og udveksle erfaringer med lignende foreninger ved landets øvrige uddannelsessteder, at deltage aktivt i udviklingen af erhvervsjura-/jurastudierne ved AAU og at forestå arrangementer, hvis formål er at forbedre studiemiljøet fagligt som socialt.

     Stk. 2. Bestyrelsen forpligter sig til at deltage aktivt i udbyggelsen af et landsdækkende samarbejde med lignende foreninger.

 
MEDLEMMER

§ 3. Optagelsesberettigede er alle, der studerer på erhvervsjura-/jurastudierne på bachelor- eller kandidatdelen ved Aalborg Universitet.

     Stk. 2. Alle medlemmer af FEJ-Aalborg skal registreres på FEJ-Aalborgs hjemmeside www.fej-aalborg.dk.

  1. Herefter fungerer studiekortet som medlemskort. Medlemskortet fungerer som gyldig legitimation til alle FEJ-Aalborgs arrangementer. Bestyrelsen kan på forlangende kræve at få forevist gyldig legitimation til FEJ-Aalborgs arrangementer.

     Stk. 3. Bestyrelsen kan med saglig begrundelse nægte optagelse, hvis denne enstemmigt stemmer herfor. Et afslag på optagelse skal  forelægges den førstkommende generalforsamling, dersom ansøgeren ønsker det.

     Stk. 4. En enig bestyrelse kan med begrundelse omgående fratage et medlem dets medlemskab. Dette skal godkendes ved førstkommende generalforsamling.

§ 4. Som støttemedlemmer kan optages enhver med tilknytning til Juridisk Institut i Aalborg, der ønsker at virke for foreningens fremme.

     Stk. 2. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede.

§ 4 a. Der kan indgås sponsoraftaler imellem foreningen og relevante personer og erhvervsvirksomheder.

     Stk. 2. Sponsorer har ikke medlemsrettigheder

§ 5. Udmeldelse sker automatisk efter kontingentperiodens udløb eller ved ophør af studiet. Ved udmeldelse refunderes kontingentet ikke.

     Stk. 2. Skift af studieretning imellem erhvervsjura og jura betragtes ikke som ophør af studie, og kontingentperioden fortsætter uændret.

§ 6. Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamling. 

     Stk. 2. En normal kontingentperiode er på fem år, og er tilknyttet uddannelsesforløbet fra 1.-10. semester. Derved er man ved indmeldelse medlem, til man har erhvervet sin kandidatgrad. Ved indmeldelse i løbet af kontingentperioden betales der for hele perioden.

     Stk. 3. Forlænges ens uddannelsesforløb, dækker kontingentbetalingen stadig, således kontingentperioden for et givet medlem kan blive længere end fem år.


GENERALFORSAMLINGEN

§ 7. Generalforsamlingen er øverste myndighed inden for de i vedtægterne fastsatte rammer.

§ 8. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i tiden 1/10 til 31/10.

     Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af foreningens medlemmer begærer dette. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest månedsdagen efter, at bestyrelsen har truffet beslutning herom, eller har modtaget begæringen om samme.

     Stk. 3. Generalforsamling indkaldes ved offentliggørelse af dagsorden til foreningens medlemmer.

     Stk. 4. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- Valg af dirigent og referent

- Forelæggelse af formandens beretning

- Fremlæggelse af revideret regnskab

- Kontingent

- Indkomne forsalg

- Valg af:

o Bestyrelsesmedlemmer

o Revisor

o Revisorsuppleant

- Eventuelt

     Stk. 5. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

     Stk. 5 a. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde en meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår, hvilke der er villige til at modtage genvalg samt hvilke medlemmer, bestyrelsen foreslår nyvalgt.

     Stk. 6. Opstilling til bestyrelsen skal ske skriftligt senest 3 dage før generalforsamlingen til den afgående bestyrelse.

     Stk. 7. Såfremt en fuld bestyrelse ikke kan dannes af de indkomne opstillinger, er det muligt at stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen.

     Stk. 8. Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Der kan under generalforsamlingen stilles ændringsforsalg til hovedforsalg.

     Stk. 9. En liste over indkomne punkter til dagsordenen skal mindst 7 dage før generalforsamlingen gøres tilgængelige for foreningens medlemmer. Sammen med denne skal ligeledes offentliggøres bestyrelsens forslag til valg af dirigent og referent.

§ 9. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

     Stk. 2. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens virke i det forløbne år.

     Stk. 3. Regnskabet kan senest 8 dage før generalforsamlingen rekvireres af foreningens medlemmer, ved henvendelse til kassereren.

     Stk. 4. På generalforsamlingen foretages valg af en bestyrelse, en revisor og en revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleanten må ikke sidde i bestyrelsen.

    Stk. 5. Afstemning sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. 

     Stk. 5 a. Ved afstemning om flere hovedforslag behandles disse hver for sig med tilhørende ændringsforslag. Er der til et hovedforslag fremsat et eller flere ændringsforslag, stemmes der først om ændringsforslag og til sidst om hovedforslaget i den form, det har fået efter evt. ændringer. Dirigenten bestemmer i øvrigt afstemningsproceduren, såfremt dette ikke er i strid med vedtægtsbestemmelserne.

     Stk. 6. Afstemningen kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

     Stk. 7. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jf. §§ 12 og 14.

     Stk. 7 a. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, grundet udlandsophold, sygdom eller ferie i udlandet, kan disse medlemmer brevstemme.

     Stk. 7 b. Dog kan der kræves, at medlemmet skal forevise dokumentation for at dennes brevstemme får gyldighed.

     Stk. 8. Der tilkommer hvert betalende medlem én stemme.


BESTYRELSEN

§ 10. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-11 medlemmer.

     Stk. 2. Hver årgang er berettiget til at være repræsenteret i bestyrelsen. Hvilket betyder der er en plads til 1., 3., 5., 7. og 9. semester på henholdsvis erhvervsjura- og jurauddannelserne. Den opstillede kandidat, der opnår flest stemmer på en årgang på det enkelte studie, er valgt. Det sidste mandat tilfalder den kandidat, som ved valget har modtaget flest stemmer.

     Stk. 3. Kan der ikke til bestyrelsen vælges en repræsentant fra hvert semester på hver uddannelse, fordeles mandaterne sekundært med 5 repræsentanter til hver uddannelse. Opstiller der imidlertid ikke 5 kandidater fra den ene af uddannelserne, fyldes op med kandidater fra den anden uddannelse.

     Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for perioden indtil næste ordinære generalforsamling og skal være medlemmer af FEJ-Aalborg og studerende ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Der kan dog dispenseres fra disse betingelser frem til næstfølgende generalforsamling, såfremt medlemmer af bestyrelsen dimitterer fra studiet inden næste ordinære generalforsamling. Medlemmerne kan genvælges. Personer, der ikke ved afstemningen opnår valg til bestyrelsen, bliver suppleanter. Suppleanterne rangordnes efter antal stemmer på generalforsamlingen.

     Stk. 4 a. Suppleanter indtræder i bestyrelsen, såfremt et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde heraf.

     Stk. 5. Bestyrelsen, der konstituerer sig senest 8 dage efter afholdelse af generalforsamlingen, vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Et bestyrelsesmedlem må ikke bestride flere poster.

     Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 51% af bestyrelsens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme udslaget.

     Stk. 7. Bestyrelsen har kompetence til at formulere arbejdsopgaver og nedsætte arbejdsgrupper blandt samtlige medlemmer af foreningen til løsningen af disse.

     Stk. 8. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives senest en uge før mødets afholdelse.

     Stk. 9. Bestyrelsen forpligtes til at afholde møde mindst en gang hver anden måned.

     Stk. 10. Sekretæren er protokolfører og fører protokol, der som minimum føres som beslutningsprotokol over forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Protokollen er tilgængelig for foreningens medlemmer ved henvendelse til sekretæren. Bestyrelsen har pligt til løbende at informere medemmerne om dens arbejde ved regelmæssige opslag.

     Stk. 11. De enkelte bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af arbejdsgrupper skal holdes skadesløse for de udgifter, de afholder i forbindelse med foreningsarbejdet.

 
REGNSKAB OG REVISION

§ 11. Foreningens regnskabsår løber fra den 1/8 til den 31/7. Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af den valgte revisor. Evt. ændringer/dispositioner mellem revideringen og datoen for generalforsamlingen skal fremlægges på generalforsamlingen.

     Stk. 2. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

     Stk. 3. Udgifter afholdt i henhold til § 10, stk. 11, skal i det årlige regnskab være behørigt konteret på det enkelte bestyrelsesmedlem eller arbejdsgruppemedlem.

 
VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 12. Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal optages som et punkt på dagsordenen, og til vedtagelse af sådanne ændringer kræves der mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

 
TEGNING OG HÆFTELSE

§ 13. Foreningen forpligtes ved underskrift af et bestyrelsesmedlem. Denne skal være formanden, eller i dennes fravær næstformanden, eller kassereren.

     Stk. 2. Foreningens kasserer har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

     Stk. 3. Foreningens kasserer kan, hvis sagligt begrundet, underkende de på bestyrelsen besluttede forslag, hvis dette vil gøre at foreningens kapitalberedskab, vil blive mindsket til en sådan grad, at det vil bringe foreningens eksistens i fare, uanset hvor mange stemmer, der er for beslutningen.

     Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid til foreningen hørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 
OPLØSNING

§ 14. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved afstemning på generalforsamlingen. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 14 dage efter foretage indkaldelse til ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

     Stk. 2. Den sidste generalforsamling bestemmer, hvortil foreningens eventuelle formue skal anvendes.

Således vedtaget den 23. oktober 2019

Om Fej

FEJ Aalborg er studenterforeningen på Juraens Hus. Foreningen står bag mange tiltag, herunder fagligt relevante kurser, den ugentlige fredagsbar og den største julefrokost på Juraens Hus. Klik her for at læse mere. Har du spørgsmål eller lign., kan du altid tjekke vores FAQ her, ligesom du kan få informationer omkring cookies her. 

Kontakt

FEJ Aalborg
Fibigerstræde 4
9220 Aalborg Øst

CVR: 31996864

  bestyrelse-fej@law.aau.dk

  +45 40569309

dankort visa
UDVIKLET AF